bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wiele z plików opublikowanych na stronie nie jest dostępna cyfrowo co dodatkowo jest określone przedrostkiem przy pliku „plik niedostępny cyfrowo”.

Pliki nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna w każdym przypadku. W przypadku potrzeby uzyskania któregokolwiek z plików niedostępnych, oczekujemy na wniosek po którym w pierwszej kolejności dostosowane zostaną potrzebne pliki.

Powody wyłączeń:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficznych, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
  • mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
  • wiele plików opublikowanych w ramach strony nie zostało wytworzone przez PWK Legionowo;
  • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Dostępne skróty klawiaturowe w ramach obsługi strony internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Leszek Puc, it@pwklegionowo.com.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 774 98 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o
05-120 Legionowo ul. Kościuszki 16

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych. Rejestracja w Biurze Obsługi Klienta

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Brak windy

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.  Osoba niepełnosprawna obsługiwana jest w BOK. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking dla klientów z jednym miejscem oznaczonym znakiem jako miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

Skip to content