bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

V etap kanalizacji

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – etap V

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Realizacja inwestycji pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce. Oprócz korzystnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego, realizacja projektu poprawi jakość życia mieszkańców, którzy zyskają dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zwiększy się stopień wyposażenia aglomeracji Warszawa w system kanalizacji zgodnie w wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Planowane efekty: Zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji warszawskiej z 98,6% do 99,4% – 90 RLM nowo podłączonych użytkowników.

Wartość projektu: 2 591 982,83 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 830 943,41 PLN

 

Jeśli uważasz, że zaistniały nieprawidłowości lub nadużycia finansowe, skorzystaj z możliwości przekazania tychże informacji poprzez:

  1. wysłanie wiadomości na adres: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub
  2. wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem: pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Skip to content