bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Dawniej i dziś

Dawniej…

Legionowo, podobnie jak inne miasta położone w niewielkiej odległości od Warszawy, przez wiele lat pozostawało w „cieniu” stolicy Polski. Rozwój infrastruktury komunalnej (zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków) przebiegał dużo wolniej niż w Warszawie z uwagi na ograniczone środki finansowe.

„Pradzieje” naszego miasta ściśle związane są z wojskiem. Początkowo rosyjskim, potem niemieckim i w końcu polskim, stacjonującym w koszarach wybudowanych przez władze rosyjskie w latach 1892-1897 na przecięciu drogi kołowej i szlaku kolei żelaznej. Koszary od początku posiadały własne ujęcia wody w postaci studni kopanych oraz latryn i dołów kloacznych, gdzie gromadzono ścieki sanitarne.

Fakt usytuowania w roku 1877 w tym miejscu stacji kolejowej „Jabłonna Nowa” miał kluczowe znaczenie w rozwoju osady letniskowej „Gucin”, która w podobny sposób rozwiązywała kwestie związane z wodą i ściekami.

Pierwszym „zalążkiem” sieci wodociągowej był wybudowany w okresie międzywojennym, na terenie koszar wojskowych, wodociąg z rur żeliwnych kielichowych, łączonych uszczelnieniem sznurowo – ołowiowym, rozprowadzający wodę z lokalnej hydroforni (zlokalizowanej w pobliżu ówczesnej wytwórni gazu do napełniania balonów obserwacyjnych przy ul. Wąskiej) oraz sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki przez szereg studni rewizyjno-chłonnych w stronę ulicy Strużańskiej.

W miarę rozwoju osady, przekształcającej się na przestrzeni lat międzywojennych w miasto Legionowo, nadal występowały problemy z zapewnieniem zdrowego i bezpiecznego ujęcia wód oraz systemu odprowadzania ścieków. Były one jednak traktowane marginalne i pozostawały poza zainteresowaniem ówczesnych władz.

Po okresie stagnacji lat 50-tych, wraz z powstaniem w pierwszej połowie lat 60-tych zalążków spółdzielczości mieszkaniowej, w wyniku podjętych decyzji urzędów państwowych, ludność miasta Legionowo z ok.11.000 osób zaczęła gwałtownie wzrastać, osiągając w latach 90-tych XX-ego wieku liczbę ok. 50.000 mieszkańców.

Pierwsze komunalne sieci wodociągowo – kanalizacyjne zaprojektowano i zrealizowano w latach 1963-1973 na terenie osiedli „Batorego” i „Jagiellońska”- zasilanych wodą ze Stacji Uzdatniania Wody – „Jagiellońska” – tzw. ”stary ciąg technologiczny”. Wodociągi wykonane były z rur stalowych i żeliwnych natomiast główne kanały sanitarne i deszczowe z rur cementowo-betonowych i kamionkowych. Mieszkańcy pozostałych dzielnic miasta korzystali z podziemnych indywidualnych ujęć wody i szamb.

Ścieki bytowe z terenu osiedli nie objętych systemem kanalizacji komunalnej oraz posesji indywidualnych gromadzone w szambach, wywożone były przez beczkowozy na wylewisko powstałe na obrzeżach lasów położonych przy ulicy Strużańskiej. Wylewisko to funkcjonowało do schyłku lat 80-tych.

Intensywny rozwój miasta na początku lat 70-tych spowodował pilną potrzebę rozwiązania problemu dostarczania wody i odbioru ścieków komunalnych. W krótkim okresie zaczęto realizować ideę „miasta – satelity” lokalizując na północnych terenach Legionowa Mazowiecki Kombinat Budowlany – masowego producenta budynków wielorodzinnych. Powstały kompleksy mieszkalne w tym tzw. “mrówkowce” na osiedlach „Jagiellońska”, „Sobieskiego”, „Młodych” oraz w miastach ościennych – m.in. w Wołominie, Nowym Dworze Mazowieckim.

Równolegle z budową mieszkań przystąpiono w 1973 roku do budowy i szybkiej rozbudowy miejskich kanałów sanitarnych i deszczowych przyjmując zasadę budowy kanalizacji „rozdzielczej” tj. osobno odprowadzanych ścieków deszczowych i sanitarnych.

Docelowym miejscem zrzutu ścieków sanitarnych była rzeka Wisła w miejscowości Jabłonna oraz rów „Jabłonowski” na granicy miasta dla wód opadowych.

Zgodnie z przyjętym planem budowy, w roku 1967 oddano do użytku pierwszy obiekt infrastruktury kanalizacyjnej – przepompownię ścieków komunalnych „Centralna” przy ulicy Leśnej, zapewniającą przewidywany do lat 90-tych odbiór ścieków z miasta Legionowo oraz przystąpiono do programu przekazania obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, co nastąpiło w 1976 roku.

Równocześnie przystąpiono do prac projektowych nowej Stacji Uzdatniania Wody, pozwalającej na zaopatrzenie w wodę wszystkich przyszłych odbiorców, osiedli „Batorego”, „Jagiellońska”, „Sobieskiego”. Stacja Uzdatniania Wody została oddana do eksploatacji w 1980 roku. W roku 2009 poddana została gruntownej modernizacji urządzeń II stopnia. Obecnie dostarcza wodę do ok. 25 000 mieszkańców Legionowa.

Ze względu na powiększający się na przełomie lat 1990/1991 obszar rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz uwarunkowania zewnętrzne, władze miejskie zdecydowały się na przejęcie od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Legionowo. Jedną z pierwszych decyzji było wybudowanie w 1990r. kolektora ścieków sanitarnych DN800 do warszawskiej oczyszczalni „Czajka”. Pozwoliło to na dalszą rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W okresie komunalizacji władze miejskie powołały w strukturze Komunalnego Zakładu Budżetowego wydzieloną jednostkę – Oddział Wodociągów i Kanalizacji, zajmujący się dostawą wody i odbiorem ścieków z miasta Legionowo.

Ze względu na rozbieżność zadań statutowych, w roku 1994 władze miasta Legionowo zdecydowały się na wydzielenie ze struktur Komunalnego Zakładu Budżetowego samodzielnej jednostki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Legionowo” Spółka z o.o., zajmującej się dostawą wody i odbiorem ścieków komunalnych i opadowych z terenu miasta Legionowo.

Dziś…

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Legionowo” Spółka z o.o. zmieniło w roku 2007 nazwę na Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Spółka z o.o. i wprowadziło nowy znak firmowy.

Jako PWK „Legionowo” w ostatniej dekadzie położyliśmy nacisk na infrastrukturę i edukację. W ciągu dekady wybudowaliśmy wiele nowych kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zmodernizowaliśmy stare sieci. Zmodernizowaliśmy ponadto pompownie oraz stacje uzdatniania wody wyposażając je w agregaty prądotwórcze, a także łącząc je ze sobą w jeden system – co zapewnia nieprzerwalne dostawy wody i bezpieczeństwo Mieszkańców Legionowa. Obecnie 96% Mieszkańców Legionowa korzysta z miejskiego wodociągu, a 98% jest przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które wprowadziliśmy jest zdalny odczyt wodomierzy. Jest to komfortowe rozwiązanie dla naszych Klientów. Mogą Państwo oddawać się swoim zajęciom bez konieczności oczekiwania na wizytę inkasenta.

Dokładamy wszelkich starań, aby również w kolejnych latach realizować ambitne plany inwestycyjne. Każdego roku opowiadamy o naszej codziennej pracy, właściwościach wody ok. 800 dzieciom ze szkół i przedszkoli z terenu Legionowa. Uważamy, że jesteśmy odpowiedzialni, aby szczególnie najmłodsi Mieszkańcy Legionowa, posiadali rzetelną i sprawdzoną wiedzę na temat wody.

Jesteśmy podmiotem aktywnie angażującym się w życie społeczne Legionowa. Współorganizujemy „Legionowską Dychę” – bieg ulicami miasta, w których rywalizują setki zawodników z całego kraju, a także wspieramy lokalnych sportowców i drużyny sportowe w osiąganiu jak najlepszych wyników oraz propagowaniu zdrowego trybu życiu. Jesteśmy obecni na miejskich imprezach, podczas których służymy wiedzą na temat działalności legionowskich wodociągów.

Kalendarium

1877 – rozpoczęcie budowy linii kolejowej przez wojska rosyjskie,

1892/1897 – pierwsze miejscowe ujęcia wody i szamba gromadzące ścieki na obszarze koszar wojskowych i osiedla klimatyczno-wypoczynkowego „Gucin” przy stacji kolejowej,

1897 – budowa pierwszego zakładu przemysłowego „Huta Szkła – Jabłonna Nowa” w Jabłonnie Nowej – obecny teren PWK „Legionowo” przy ul. T. Kościuszki 16A,

1920/1930 – pierwsza lokalna sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie koszar wojskowych,

1954 – pierwsza osiedlowa sieć wodociągowa na terenie miejskim – osiedla  „Batorego” i „Bukowiec”,

1965/1975 – budowa głównych sieci miejskich kanałów sanitarnych, przepompowni ścieków „Centralna” przy ul. Leśnej oraz przepompowni „Wojskowa” przy ul. Wąskiej i przepompowni pośredniej „Zastępcza” przy ul. Piłsudskiego,

1972/1975 – budowa pierwszej miejskiej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jagiellońskiej z siecią wodociągową do osiedla „Batorego” i siecią wodociągowo- kanalizacyjną osiedla „Jagiellońska”,

1976 – przekazanie miejskich struktur wod – kan. do MPWiK – Warszawa,

1974/1978  – budowa przepompowni wód opadowych przy ul. Sobieskiego i głównych miejskich kanałów deszczowych,

1980 – rozbudowa miejskiej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jagiellońskiej i budowa sieci wodociągowych na osiedlach „Sobieskiego I i II”,

1990/1993  -wydzielenie z MPWiK – Warszawa miejskich struktur wod – kan. z okresem działania w ramach Komunalnego Zakładu Budżetowego,

1994 – powstanie Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. jako spółki miasta i gminy Legionowo,

1995 – przejęcie w eksploatację obiektów i sieci wod – kan. dzielnicy przemysłowej „Łajski” – Osiedle „Młodych”,

1995/2005 – budowa sieci wod – kan. i obiektów kanalizacyjnych na terenie miasta Legionowo,

2005 – przejęcie w eksploatację obiektów i sieci wod – kan. dzielnicy „Piaski”,

2007 – zmiana nazwy na „Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., rozbudowa sieci wodociągowej, modernizacja obiektów na terenie miasta Legionowo,

2009 – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska” (II stopień),

2010 – przejście w eksploatację obiektów i sieci wod-kan. Centrum Szkolenia Policji i wykonanie modernizacji Punktu Zlewnego ścieków przy ul. Sikorskiego w Legionowie,

2010 – przejęcie w eksploatację obiektów i sieci wod-kan Centrum Szkolenia Policji,

2011 – likwidacja przepompowni „Zastępcza” w centrum miasta,

2012 – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Łajski” obejmująca również wyposażenie w niezależne źródło energii elektrycznej; pierwsze instalacje wodomierzy ze zdalnym odczytem,

2013 – rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

2014 – rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

2015 – modernizacja przepompowni ścieków „Centralna” obejmująca również wyposażenie w niezależne źródło energii elektrycznej,

2016 – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska” obejmująca montaż nowych aeratorów i filtrów ze złożem filtracyjnym, remont osadnika i budowę nowego; budowa Placu Wodnego; budowa 9 km sieci kanalizacyjnej w dzielnicach Bukowiec i Grudzie wraz z trzema tłoczniami,

2015-2017 – przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody „Piaski” oraz modernizację przepompowni ścieków Główna i Wojskowa wyposażając je w niezależne źródła energii elektrycznej,

2017/2018 – połączenie ze sobą w jeden system wszystkich stacji uzdatniania wody, tzw. „spinka wodociągowa”,

2019 – przeprowadzenie modernizacji przepompowni  ścieków „Piaski”,

2020 – wdrożenie systemu biomonitoringu wody na na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska” służącego do wczesnego ostrzegania przed nagłym zanieczyszczeniem wody pitnej w sieci wodociągowej,

2020 – przebudowa układu kanalizacyjnego i likwidacja  dwóch wyeksploatowanych przepompowni „Terenowej” i „Suwalnej”,

2020 – wymiana kolektorów tłocznych wody czystej na SUW „Jagiellońska”,

2021 – kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Spółki przy ul. T. Kościuszki 16a,

2021 – wybudowanie 5km nowej sieci wodociągowej w Legionowie.

Skip to content