bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

III etap kanalizacji

Projekt

Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. w dniu 29.07.2009r podpisało umowę na zadanie „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap” z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” Sp. z o.o. z Płońska. Wartość kontraktu na roboty 8.528.078,71 zł brutto.

Rozpoczęte zadanie inwestycyjne jest kolejnym elementem prac naszej Spółki , jaki realizujemy w celu poprawy jakości naszych usług tj. zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Ze względu na ważność i koszty, zadanie jest realizowane wspólnie z naszym organem właścicielskim – Urzędem Miasta Legionowo. Finansowanie inwestycji będzie pochodziło głównie ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie nasz wniosek został już pozytywnie zaopiniowany pod względem formalnym i merytorycznym oraz został przekazany do dalszej fazy oceny. Pozostałe środki będą pozyskane z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zasobów własnych Spółki.

Zakres Inwestycji. Przedmiotem realizowanego projektu jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej / układ grawitacyjno-ciśnieniowy/ w Legionowie o łącznej długości ok.16km. W ramach zadania należy wybudować 0,9km kanału tłocznego o średnicy 110 i 125 mm, 14,6km kanału grawitacyjnego o średnicy 200 i 300 mm oraz 2 przepompownie ścieków P2 i P4. Przedsięwzięcie realizowane będzie w Legionowie w pasach drogowych następujących ulic: Al. Legionów, Al. Róż, Bema, Bukowa, Baczyńskiego, Bandurskiego, Chopina, Chłopickiego, Cieszyńska, Czarneckiego, Chrobrego, Dwernickiego, Dębowa, Gdańska, Gawryszewskiego, Grabowa, Grunwaldzka, Gnieźnieńska, Hetmańska, Jaśminowa, Jana Pawła I, Krucza, Kolejowa, Klonowa, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Kujawska, Krakowska, Kossaka, Kaszubska, Leśmiana, Leszczynowa, Lisa Kuli, Lelewela, Łowicka, Mazowiecka, Miedziana, Marszałkowska, Niklowa, Olszankowa, Orzechowa, Olszowa, Ostrobramska, Pomorska, Poznańska, Piastowska, Prymasowska, Plantowa, Polna, Przemysłowa, Rycerska, Sadowa, Suwalna, Senatorska, Szczygla, Staffa, Sosnowa, Świerkowa, Targowa, Topolowa, Wiśniowa, Wierzbowa, Wrzesińska, Wileńska i Żelazna.

Inwestycja została podzielona na trzy zadania. W roku 2009 zostanie zrealizowane Zadanie nr 1 obejmujące swoim zakresem ulice Bandurskiego, Kolejową, Żelazną, Kruczą, Kościuszki , rejon ul. Długiej wraz z Zegrzyńską, Orląt Lwowskich, Łokietka Tatrzańską oraz Targowa i Plantowa . Kolejność wykonania robót jest ustalona i zgodna z programem robót drogowych realizowanym przez Urząd Miasta. Pozostałe zadania zostaną wykonane w latach 2010- 2011.

Zaplanowano 430 przyłączy kanalizacyjnych do budynków. Na terenie objętym inwestycją przeważa zabudowa jednorodzinna oraz usługowa. Prace będą polegały na ułożeniu w wykopach wąskoprzestrzennych rur z tworzyw sztucznych.

Projektowane przepompownie ścieków zlokalizowane będą w pasach drogowych : przepompownia P2 – ul. Sosnowej, a P4 – ul. Orzechowej. Obie przepompownie będą wykonane z polimerobetonu z włazami ciężkimi typu D400. Ich średnica wewnętrzna wyniesie 1,5 m, a głębokość 6 m. Będą to instalacje bezskratkowe i bezobsługowe. Wykopy pod przepompownie ścieków wykonane będą mechanicznie z umocnieniem wykopów o ścianach pionowych.

Znaczącym elementem inwestycji jest również modernizacja istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej. Na odcinku 1,6km istniejące kanały z uwagi na zły stan techniczny oraz zbyt niską przepustowość zostaną zlikwidowane i zastąpione nowymi odcinkami co pozwoli na likwidację przepompowni „Zastępcza” zlokalizowanej w reprezentacyjnym rejonie miasta. Przebudowa układu kanałów pozwoli na przejęcie wszystkich ścieków z rejonu zlewni i odprowadzenie ich grawitacyjnie do kanału w ul. Sobieskiego. Studnie rewizyjne, przelotowe, połączeniowe i kaskadowe zaprojektowano jako hermetyczne.

Zakres robót modernizacyjnych będzie zlecony do wykonania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i możliwy do realizacji w 2010 roku.

Wszystkie materiały użyte do budowy będą posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty.

Inwestor nie przewiduje wycinki drzew. Prace w pobliżu drzew będą wykonywane ręcznie.

Projektowana kanalizacja umożliwi odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków zlokalizowanych przy w. w. ulicach do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji z zastosowaniem materiałów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty oraz zgodnie ze sztuką budowlaną przyczyni się do likwidacji lokalnych szamb, a tym samym do ochrony wód podziemnych.

Więcej informacji pod adresem: http://www.pois.gov.pl/

Skip to content