bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

IV etap kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o podpisało 14 sierpnia 2013 r. umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec i Grudzie – IV etap”. Beneficjentowi udzielono dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1: gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,

Wartość Projektu ogółem wynosi 7 926 874,21 PLN (brutto) i 6 491 174,15 PLN (netto). Wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 4 223 719,79 PLN

Z wybranym postępowaniu przetargowym Wykonawcą firmą STD Nasiłowski z Zielonki, podpisano umowę na roboty budowlane, które trwały od 20 sierpnia 2013 r. do 31.10.2014 r.

Wybudowano sieć kanalizacyjną w ulicach Grudzie, Wspólnej, Partyzantów, Jasnej, Hynka, Długiej, Dolnej, 11-go Listopada, Obrońców Lwowa, Strużańskiej, Zegrzyńskiej..

Zrealizowano łącznie 9 135 m sieci kanalizacyjnej, w zakresie średnic 160 – 315 m, w systemie grawitacyjno – tłocznym, w tym 958 m sieci tłocznej.

Wybudowano trzy tłocznie:

  • P1A na skrzyżowaniu ulic Hynka i Długiej,
  • P1 na skrzyżowaniu ulic Hynka i Grudzie,
  • P2 na wysokości posesji Grudzie 43C.

Tłoczne zlokalizowane w pasach drogowych, z włazami ciężkimi typu D400.

Zaplanowano około 300 przyłączy kanalizacyjnych do budynków. Na terenie objętym inwestycją przeważa zabudowa jednorodzinna. Do sieci kanalizacyjnej w ul. Grudzie i Wspólnej mogą podłączać się również mieszkańcy gminy Nieporęt.

Kanalizacja umożliwi odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków zlokalizowanych przy ww. ulicach do miejskiej sieci kanalizacyjnej, docelowo do oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Budowę kanalizacji zrealizowano z zastosowaniem materiałów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Sieć kanalizacyjna przyczyni się do likwidacji lokalnych szamb, a tym samym do ochrony wód podziemnych.

Skip to content