bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Legionowska woda jest pod pełną kontrolą

Woda miejska w naszym mieście jest pod stałą kontrolą laboratoryjną i techniczną. Stały monitoring sieci wodociągowej daje gwarancję, że woda produkowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., dopływająca do budynków odbiorców posiada odpowiednie parametry i można ją bezpiecznie spożywać. Jednak, aby mieć pewność, że zimna woda, która leci w kranie za wodomierzem spełnia wszelkie niezbędne parametry i nadaje się do picia, należy okresowo sprawdzać stan techniczny instalacji wewnętrznej, a w wielu przypadkach pilnie wymienić. Przypominamy, że za instalację wewnętrzną odpowiada wyłącznie właściciel nieruchomości, a instalacje szczególnie w blokach jak również niektórych obiektach użyteczności publicznej pozostają dalej stare, nie wymienione.

Chciałbym podkreślić, że my jako przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiadamy za jakość wody miejskiej sieci wodociągowej, ale tylko do danego budynku czyli do wodomierza głównego danego budynku. W pozostałej części za stan instalacji wewnętrznej odpowiedzialny jest właściciel. Dlatego tak ważne jest regularne sprawdzanie instalacji wewnętrznej i weryfikowanie stanu technicznego instalacji w budynku. Z naszej stacji wypływa woda bardzo dobrej jakości i zawsze tak jest. W przypadku gdy w budynku, czy mieszkaniu, Klient ma przestarzałą instalację, to końcowa jakość wody w kranie może być zmienna. Pamiętajmy, że tutaj musi występować pełna symbioza pomiędzy stanem miejskiej sieci, a instalacją wewnętrzną – tłumaczy Grzegorz Gruczek Prezes Zarządu PWK „Legionowo”.

Nie przypadkiem Przedsiębiorstwo w wydawanych warunkach technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej wymaga montażu zaworu antyskażeniowego, mającego za zadanie ochronę sieci zewnętrznej, czyli miejskiej sieci wodociągowej przed ewentualnym „skażeniem” przez instalację wewnętrzną danego budynku. Stan miejskiej sieci wodociągowej jest przez PWK kontrolowany w aż 26 punktach pomiarowych.  Badania mikrobiologiczne i fizyko – chemiczne wody odbywają się w oparciu o harmonogram ustalony z góry na każdy rok wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. Pobór próbek wody dokonywany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, zgodnie z tym harmonogramem. Wyszczególnione są tam terminy oraz konkretne miejsca poboru próbek wody w całym mieście. Oprócz naszych Stacji Uzdatniania Wody oraz innych obiektów sieci wodociągowej, próbki pobierane są m.in. w przedszkolach, szkołach oraz innych obiektach użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwo zleca badania wody zewnętrznym laboratoriom, posiadającym Certyfikat Unii Europejskiej oraz akredytację i kwalifikacje do prowadzenia takich badań. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna również we własnym zakresie zgodnie z własnym harmonogramem pobiera próbki wody z naszej sieci. Dodatkowo każdego dnia legionowskie wodociągi wewnętrznie badają właściwości fizyko – chemiczne wody podawanej do sieci.  Miejsca badań, z których pobierana jest woda do badań za pośrednictwem tzw. kurków czerpalnych są szczegółowo określone.

Jak wynika z powyższego ryzyko skażenia sieci wodociągowej jest bliskie zera. Należy zaznaczyć, że w Legionowie do tej pory nie wystąpiło skażenie sieci wodociągowej.

Skip to content